Wzrost wynagrodzeń dodatkowych dla nauczycieli wychowania fizycznego do 60 zł brutto za godzinę pracy

Wzrost wynagrodzeń dodatkowych dla nauczycieli wychowania fizycznego do 60 zł brutto za godzinę pracy

Zarobek dodatkowy, który nauczyciele wychowania fizycznego mogą uzyskać z realizacji zajęć poza standardowym harmonogramem lekcyjnym, został podniesiony do 60 zł na godzinę, według metody „brutto brutto”. Wszystko to dzieje się w ramach programu „Aktywna Szkoła”, który umożliwia szkołom udostępnianie swoich obiektów sportowych po godzinach lekcyjnych.

Opcja pozyskania dodatkowego dochodu przez nauczycieli WF-u nie jest nowością. Jednak rząd zadecydował o istotnym wzroście kwoty dofinansowania do wynagrodzeń dla tych pedagogów. Poprzednio wynosiła ona 24 zł, ale teraz wzrosła do 60 zł.

Ważne jest, aby pamiętać, że opisywana kwota 60 zł jest określana jako „brutto brutto”. Nie jest to błąd. Taka forma zapisu oznacza, że od kwoty 60 zł powinny zostać odliczone składki ubezpieczeniowe obciążające zarówno nauczyciela WF-u, jak i jego pracodawcę – szkołę lub samorząd. Oczywiście, takie podwójne obciążenie „brutto brutto” nie jest korzystne dla nauczycieli.

Zasady dotacji dla nauczyciela WF-u są następujące: Zajęcia sportowe prowadzone w ramach programu muszą być ogólnodostępne. Wynagrodzenie nauczyciela jest wyliczane na podstawie iloczynu liczby godzin przeprowadzonych zajęć i stawki dofinansowania. Stawka dofinansowania za przeprowadzenie 1 godziny (60 minut) zajęć wynosi 60 zł (brutto brutto), co oznacza, że kwota ta obejmuje składki opłacane przez pracownika i pracodawcę.

W ramach programu, maksymalna liczba godzin zajęć sportowych dla szkoły (niezależnie od liczby dostępnych obiektów sportowych) wynosi 50 godzin miesięcznie (nie mniej niż 6 godzin tygodniowo w sobotę i niedzielę). To daje łączną kwotę 3 tysiące złotych (brutto brutto). Jednostka samorządu terytorialnego może jednak zgłosić dowolną liczbę nauczycieli prowadzących zajęcia, pod warunkiem utrzymania powyższego limitu godzinowego dla szkoły. W okresie letnim, tj. w lipcu i sierpniu, możliwe jest realizowanie dodatkowego wymiaru do 100 godzin zajęć miesięcznie w dni powszednie (od poniedziałku do piątku), co daje łączną kwotę 6 tysięcy złotych (brutto brutto) miesięcznie.

Zadania nauczyciela WF-u obejmują: opracowanie planu zajęć sportowych, prowadzenie tych zajęć, prowadzenie elektronicznego dziennika zajęć (w tym podział na grupy wiekowe oraz liczbę uczestników, rodzaje sportów itd.), regularne raportowanie do realizatora krajowego oraz zaangażowanie w organizację turniejów i inicjatyw społecznych pod patronatem Ministra Sportu i Turystyki. Należy zauważyć, że nauczyciele prowadzący zajęcia sportowe nie mogą jednocześnie rozliczać środków finansowych pochodzących z innych programów Ministerstwa Sportu i Turystyki, ani w ramach pozostałych zadań tego programu.