Nauczyciele otrzymają 2417,14 zł w ramach świadczenia urlopowego do końca sierpnia 2024 roku

Nauczyciele otrzymają 2417,14 zł w ramach świadczenia urlopowego do końca sierpnia 2024 roku

Według przepisów obowiązujących w 2024 roku, nauczyciel pracujący przez cały rok szkolny w pełnym wymiarze czasu otrzyma świadczenie urlopowe wynoszące dokładnie 2417,14 zł. Jest to jednocześnie kwota brutto oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), który jest wyliczany na podstawie kwoty 6445,71 zł.

Zgodnie z art. 53 ust. 1a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., zwaną Kartą Nauczyciela, corocznie dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wysokość tej kwoty jest ustalana jako rezultat mnożenia planowanej, przeciętnej liczby nauczycieli zatrudnionych zarówno w pełnym jak i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar) przez 110% kwoty bazowej, która obowiązuje od dnia 1 stycznia danego roku.

Ze zgromadzonych w ten sposób funduszy wypłacane jest do końca sierpnia każdego roku nauczycielowi świadczenie urlopowe. Jego wysokość jest równa wartości odpisu podstawowego, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy i okresu zatrudnienia nauczyciela w danym roku szkolnym.