Faktoring jako rozwiązanie podatkowo neutralne i ograniczające inne koszty

Faktoring jako rozwiązanie podatkowo neutralne i ograniczające inne koszty

Oddanie praw majątkowych w zamian za odpowiednie wynagrodzenie stanowi źródło dochodu dla faktoranta. W świetle prawa CIT, cesja wierzytelności może być uznana za neutralną pod warunkiem, że wartości netto zostaną zastosowane do rozliczenia zarówno przychodów jak i kosztów. Takie stanowisko prezentuje Naczelny Sąd Administracyjny.

Sytuacja dotyczyła polskiej spółki, która zdecydowała się na akces do Ogólnoeuropejskiej Umowy Bingu (Pan European Factoring Agreement). Jest to międzynarodowe porozumienie dotyczące faktoringu, które gromadzi kilkanaście podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie różnych krajów Unii Europejskiej.

Spółka ta wykonuje zlecenia na mocy zawartych kontraktów oraz wystawia stosowne faktury. Płatność brutto za wykonane usługi otrzymuje od faktora. W zamian za otrzymane środki przekazuje faktorowi wierzytelności, które pierwotnie przysługiwały jej z tytułu relacji z kontrahentem. Wynagrodzeniem dla faktora jest prowizja.