Dyrektor KIS żąda zastosowania 23% VAT na zaświadczenia bankowe

Dyrektor KIS żąda zastosowania 23% VAT na zaświadczenia bankowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) twierdzi, że banki powinny naliczać 23-procentowy podatek VAT od zaświadczeń, które potwierdzają, między innymi, posiadanie rachunku bankowego i ilość środków zgromadzonych na danym koncie. Jednakże, Naczelny Sąd Administracyjny w swoim orzeczeniu z 10 maja 2023 roku (sygn. akt I FSK 987/20), zaprezentował inne stanowisko na ten temat.

Banki są podmiotami, które zazwyczaj oferują usługi finansowe zwolnione z podatku VAT, w oparciu o art. 43 ust. 1 pkt 38–41 ustawy o VAT. Wśród tych usług znajdują się: przyznawanie pożyczek, udzielanie kredytów, wystawianie gwarancji i poręczeń czy też prowadzenie rachunków oszczędnościowych.

Podczas świadczenia tych usług, banki na wniosek klienta, wystawiają różnego rodzaju odpłatne zaświadczenia. Obejmują one między innymi: potwierdzenia prowadzenia rachunku bankowego, informacje o saldzie danego rachunku oraz szczegółowe dane o usługach, z których korzystał klient, w tym informacje o rachunkach bankowych, kredytach, gwarancjach, akredytywach, operacjach wekslowych oraz poręczeniach.

Banki utrzymują, że wydawanie tych dokumentów jest integralną częścią świadczonej przez nie kompleksowej usługi finansowej i dlatego powinny być one również zwolnione z podatku. Jako argument podają, że proces wystawiania tych dokumentów ma charakter dodatkowy i straciłby sens, gdyby nie były one skorelowane z podstawowym świadczeniem usług finansowych – które są zwolnione z VAT.