Wsparcie po stracie bliskiego: kto ma prawo do odprawy pośmiertnej?

Wsparcie po stracie bliskiego: kto ma prawo do odprawy pośmiertnej?

W przypadku tragicznej śmierci pracownika, rodzina zmarłego ma prawo ubiegać się o tzw. odprawę pośmiertną. Ta forma wsparcia finansowego dla najbliższych zmarłego jest obowiązkiem pracodawcy, ale jej otrzymanie wiąże się z kilkoma warunkami. Przeanalizujmy, komu przysługuje prawo do zgłoszenia roszczenia o odprawę pośmiertną.

Odprawa pośmiertna jest określonym typem pomocni finansowej dedykowanej rodzinie zmarłego pracownika. Jest ona przyznana w sytuacji, gdy zgon nastąpił podczas trwania stosunku pracy lub podczas korzystania ze świadczeń związanych z niezdolnością do pracy po rozwiązaniu umowy. To prawo istnieje bez względu na to, czy w momencie śmierci pracownik był aktywny zawodowo, przebywał na zwolnieniu zdrowotnym, urlopie macierzyńskim czy też odpoczynkowym. Nie ma również znaczenia czy osoba uprawniona do odprawy otrzymuje dodatkowo zasiłek pogrzebowy pokrywający koszty pochówku.

Kogo dotyczy prawo do odprawy pośmiertnej? Odprawa pośmiertna jest przyznawana różnym członkom rodziny zmarłego pracownika, jednak nie wszystkim automatycznie. Na przykład, żona czy mąż zmarłego mają prawo do odprawy, chyba że byli formalnie w separacji.

Świadczenie to przysługuje też innym członkom rodziny zmarłego, jeśli spełniają wymogi umożliwiające ubieganie się o rentę rodziną według zasad określanych przez Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Takimi osobami są dzieci pracownika (do 16 roku życia, a jeśli uczą się lub są niezdolne do pracy – do 25. roku życia) oraz dzieci adoptowane przed ukończeniem 18. roku życia. Ponadto, beneficjentami mogą być również rodzeństwo i wnuki przyjęte na utrzymanie lub wychowanie, a także rodzice (włącznie z ojczymem, macochą i osobami adoptującymi), pod warunkiem spełnienia konkretnych wymagań.