Pomoc finansowa dla rodziców na nowo urodzone dziecko. Jak złożyć wniosek i kiedy?

Pomoc finansowa dla rodziców na nowo urodzone dziecko. Jak złożyć wniosek i kiedy?

Rodzice, którzy są uprawnieni do otrzymania zasiłku rodzinnego, mają także możliwość skorzystania ze świadczenia w formie jednorazowego dodatku po urodzeniu dziecka. Kwota tego świadczenia w 2024 roku wynosi 1000 zł.

Świadczenie to jest przyznawane matkom, ojcom lub prawnym opiekunom dziecka, pod warunkiem, że stanowią oni beneficjentów zasiłku rodzinnego. Jest to jednorazowy dodatek, który nie jest samodzielnym świadczeniem – można go otrzymać tylko razem z zasiłkiem rodzinnym.

Dodatek jest przyznawany na każde dziecko. Oznacza to, że w przypadku przysposobienia kilku dzieci lub narodzin wieloraczków podczas jednego porodu, dodatek jest przyznawany na każde z nich.

Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku jest fakt, że matka pozostawała pod opieką medyczną od co najmniej 10. tygodnia ciąży. Warunek ten jest potwierdzany zaświadczeniem wystawionym przez lekarza lub położną. Nie dotyczy on jednak osób, które są prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.

Formularz zaświadczenia o przebiegu opieki medycznej nad kobietą w ciąży uprawniający do otrzymania dodatku z tytułu narodzin dziecka, został ustanowiony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 14 września 2010 roku. Wszystkie wnioski o ten dodatek muszą zostać złożone przed ukończeniem przez dziecko pierwszego roku życia. Ta sama reguła dotyczy rodziców adopcyjnych, jego opiekunów prawnych i faktycznych.

Wnioski o dodatek z tytułu narodzin dziecka można złożyć w urzędzie gminy lub miasta, ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej gminy, która jest odpowiedzialna za realizację świadczeń rodzinnych w danym miejscu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie lekarskie lub położnicze potwierdzające opiekę medyczną nad matką od co najmniej 10. tygodnia ciąży aż do dnia porodu.

Termin składania wniosków o dodatek wynosi 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli jednak opieka prawna, faktyczna lub adopcja nastąpiła później, termin składania wniosku przypada na 12 miesięcy od momentu przejęcia opieki nad dzieckiem, ale nie później niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia.